Reklamace zboží a služeb

 

I.  Všeobecná ustanovení 

  1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti KLIMAČEK s.r.o., IČ: 059 45 453, DIČ CZ05945453, se sídlem Vřesová 650/23, České Budějovice 370 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26031, které upravují vztahy vyplývající z

-       kupní smlouvy uzavřené mezi KLIMAČEK jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného KLIMAČEK, osobně či prostředkem komunikace na dálku,

-       smlouvy o dílo uzavřené mezi KLIMAČEK jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) a zákazníkem jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) osobně či prostředkem komunikace na dálku.

  1. Reklamační řád popisuje postup, jakým přistupovat k reklamaci zboží a služeb pořízených prostřednictvím smluv specifikovaných v odst. 1 od KLIMAČEK.
  2. Kupující a Objednatel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží a služeb. Zároveň Kupující a Objednatel bere na vědomí, že je povinen poskytnout KLIMAČEK potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující nebo Objednatel neposkytl požadovanou součinnost.
  3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Uzavřením smlouvy o dílo Objednatel souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
  4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
  5. O právech Objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě (čl. II. VOP). Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

 

II. Kupní smlouva

1.    Kontrola zboží při převzetí

a.    Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího na výdejním místě dle smlouvy zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

b.    Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

c.     Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

d.    Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce. Kupující je též oprávněn převzetí zásilky odmítnout. Kující je oprávněn veškeré nesrovnalosti při převzetí zboží nahlásit na e-mail info.klimatizace-rekuperace.cz nebo telefonicky na číslo + 420 721869192 v době od pondělí do pátku vždy od 9:00 hod do 17:00 hod. Dále KLIMAČEK v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

e.    Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však KLIMAČEK možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

2.    Jakost při převzetí 

a.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal 

                                     i.         věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

                                    ii.        věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

                                   iii.        věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

                                   iv.         věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

3.    Zákonná povinnost z vadného plnění

a.    Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o zakoupení; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

b.    Pro Kupujícího spotřebitele jsou lhůty k uplatnění práv z vadného plnění následující:

                                     i.         u nového zboží 24 měsíců;

                                    ii.        u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

c.     Pro Kupujícího podnikatele jsou lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění následující:

                                     i.         u nového i použitého zboží 12 měsíců.

d.    Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v internetovém obchodě Prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení (faktuře).

e.    Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

f.      V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta, která počala běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

4.    Záruka za jakost

a.    Jako doklad o záruce vystavuje KLIMAČEK ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

b.    KLIMAČEK může nad rámec zákonné lhůty poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě u daných výrobků, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem, viz článek X.

c.     Tento bezplatný servis neznamená to samé jako placená služba „Prodloužená záruka“, jejíž podmínky se řídí výhradně podmínkami dané služby.

 

5.    Uplatnění reklamace

a.    Kupující může reklamaci zboží uplatnit osobně ve výdejně Prodávajícího na adrese Vřesová 650/23, České Budějovice 370 01, v době od pondělí do pátku vždy od 9:00 hod do 17:00 hod. Dále po dohodě smluvních stran písemně pomocí vyplněného reklamačního formuláře

                                     i.         na adrese Prodávajícího: KLIMAČEK s.r.o, Vřesová 650/23, České Budějovice 370 01, nebo

                                    ii.        prostřednictvím elektronické komunikace na adrese: info.klimatizace-rekuperace.cz.

b.    V případě uplatnění reklamace v místě výdejního místa bude s Kupujícím za asistence pověřené osoby KLIMAČEK vyplněn reklamační formulář.

c.     V případě písemného uplatnění reklamace je Kupující povinen zaslat reklamované zboží vč. kompletního příslušenství na shora uvedenou adresu Prodávajícího s vyplněným reklamačním formulářem popisujícím závadu. Při zasílání reklamace přepravcem, musí být zásilka označena „REKLAMACE“. Reklamuje-li Kupující vady zboží, které bylo odborně namontováno, stanoví Kupující a Prodávající po vzájemné domluvě místo a termín odborné diagnostiky vady zboží. Uskutečněním odborné diagnostiky se zboží považuje za předané k reklamaci. Oprava/výměna zboží bude provedena v místě její montáže. Kupující není oprávněn za účelem reklamace zboží demontovat!

d.    Dále KLIMAČEK doporučuje k formuláři přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

e.    Taktéž KLIMAČEK doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva).

f.      Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

g.    Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

h.    Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována po vzájemné dohodě Kupujícího s Prodávajícím. Je-li Kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere Kupující na vědomí, že je KLIMAČEK oprávněna fakturovat Kupujícímu náklady za diagnostiku vady a dopravu.

 

6.    Výluky z uplatněné reklamace

a.    KLIMAČEK upozorňuje, že záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

                                     i.         mechanickým poškozením zboží,

                                    ii.        elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,

                                   iii.        používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

                                   iv.         neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

                                    v.        poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

                                   vi.         pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

                                  vii.        poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

                                 viii.        provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

                                   ix.         zboží, které bylo upravováno Kupujícím, popř. třetí osobou Kupujícím k tomu určenou, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

                                    x.        poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

                                   xi.         použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

                                  xii.        použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

7.    Odmítnutí zboží pro přijetí do reklamace 

a.    KLIMAČEK má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

b.    Je-li přístup do zařízení chráněn heslem nebo jiným zabezpečením přístupu, popř. je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je Kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady, příp. službu deaktivovat. V opačném případě má KLIMAČEK právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud Kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

 

8.    Vyřízení reklamace

a.    Kupující – spotřebitel

                                     i.         V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

                                    ii.        Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

                                   iii.        Reklamaci včetně odstranění vady KLIMAČEK vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

b.    Kupující – podnikatel

                                     i.         Je-li Kupující-podnikatel, Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail za tímto účelem Kupujícím uvedený.

c.     KLIMAČEK vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

d.       Po vyřízení reklamace KLIMAČEK upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

e.    Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

f.      Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

g.    Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

h.    Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

i.        Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

j.      V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

k.       Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si KLIMAČEK právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

  

9.    Závěrečná ustanovení

a.    Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

b.    Tento Reklamační řád je platný od 01.04.2017.

c.     Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle KLIMAČEK nebo jako dokument na www.klimatizace-rekuperace.cz. 

 

 

 

Reklamační formulář ke stažení.