Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami níže typizovaných smluv, uzavíraných společností KLIMAČEK s.r.o., IČ: 059 45 453, DIČ CZ05945453, se sídlem Vřesová 650/23, České Budějovice 370 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26031 (dále jen „KLIMAČEK“), a to vztahy vyplývající z:

-          kupní smlouvy uzavřené mezi KLIMAČEK jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného KLIMAČEK, osobně či prostředkem komunikace na dálku,

-          smlouvy o dílo uzavřené mezi KLIMAČEK jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) osobně či prostředkem komunikace na dálku

(kupní smlouva a smlouva o dílo dále také jako „smlouva“).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.klimatizace-rekuperace.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Více informací o KLIMAČEK je k nalezení na webové stránce www.klimatizace-rekuperace.cz.

Kupujícím a Objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s KLIMAČEK nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující nebo Objednatel v objednávce nebo v návrhu na uzavření smlouvy své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 

Kupující a Objednatel podáním objednávky nebo jiným způsobem učiněným návrhem na uzavření smlouvy potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II těchto VOP, „Reklamační řád“ a dokument ‚Doprava zboží“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky nebo učinění návrhu na uzavření smlouvy. 

Kupující a Objednatel si je vědom, že mu koupí produktů a provedením děl, jež jsou v obchodní nabídce KLIMAČEK, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. KLIMAČEK nebo smluvních partnerů KLIMAČEK, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Kopii VOP obdrží Kupující a Objednatel jako přílohu návrhu na uzavření smlouvy nebo jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby a Objednatel po provedení díla.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

KLIMAČEK sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího nebo Objednatele, KLIMAČEK si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. nepožaduje platbu předem ani zálohu, není–li v těchto VOP uvedeno jinak;
 3. KLIMAČEK neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. v případě, že Kupujícím nebo Objednatelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu KLIMAČEK s.r.o., Vřesová 650/23, České Budějovice 370 01, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách www.klimatizace-rekuperace.cz

 1.  spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které KLIMAČEK splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli KLIMAČEK a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, KLIMAČEK zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, zejména náklady vynaložené KLIMAČEK na demontáž zařízení, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu KLIMAČEK,
 4. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím elektronické adresy: info@klimacek.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Uživatelský účet

1      Na základě registrace Kupujícího nebo Objednatele provedené na webové stránce může Kupující nebo Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující nebo Objednatel provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující nebo Objednatel provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je Kupující nebo Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující nebo Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím nebo Objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou KLIMAČEK považovány za správné.

3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující nebo Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4      Kupující nebo Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5      KLIMAČEK může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující nebo Objednatel svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující nebo Objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o dílo (včetně VOP).

6      Kupující nebo Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení KLIMAČEK, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Kupní smlouva

1.      Objednávka a uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu

a.     Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a KLIMAČEK není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

b.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb nezahrnují náklady spojené s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží a služeb jsou dostupné ve webovém rozhraní obchodu a budou připočteny k ceně zboží a služeb při objednávce zboží a služeb (písm. c.), a to v závislosti na zvoleném typu dopravy. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.

c.     Závazný návrh na uzavření smlouvy učiní Kupující tak, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do tzv. nákupního košíku a následně vyplní objednávkový formulář, ve kterém nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží nebo službu, cenu a způsob její úhrady, osobu Kupujícího, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále jen „objednávka“). Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady ceny, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil. Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky (akceptací) KLIMAČEK. Přijetím objednávky se rozumí zaslání potvrzovacího emailu Kupujícímu na Kupujícím zadaný email. Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Za případné chyby při přenosu dat KLIMAČEK nenese odpovědnost.

d.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže KLIMAČEK splnit, zašle Kupujícímu na email Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím emailové zprávy.

e.     Přílohou potvrzovacího emailu zaslaného Kupujícímu je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu KLIMAČEK. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

f.      KLIMAČEK je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

g.     Uzavřená smlouva je KLIMAČEK archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

h.     Kupující bere na vědomí, že KLIMAČEK není povinna uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči KLIMAČEK.

i.      Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

2.      Zrušení objednávky

a.     Pokud bude objednávka zrušena ze strany KLIMAČEK, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

b.     Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování KLIMAČEK může KLIMAČEK dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo KLIMAČEK vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle platných právních předpisů.

3.      Předmět kupní smlouvy, přeprava a dodání předmětu kupní smlouvy

a.     Kupní smlouvou se KLIMAČEK zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc/poskytne digitální obsah, která je předmětem koupě, a to včetně její odborné montáže, je-li sjednána, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme, poskytne součinnost s její odbornou montáží, je-li sjednána, a zaplatí KLIMAČEK kupní cenu. Dodací lhůta činí 1 měsíc od uzavření kupní smlouvy nedohodnou-li se strany jinak.

b.     KLIMAČEK si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

c.     Současně s odevzdáním věci odevzdá KLIMAČEK rovněž doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

d.     Povinnost odevzdání věci Kupujícímu bude splněna v okamžiku, kdy KLIMAČEK umožní Kupujícímu s věcí nakládat v místě plnění a včas mu to oznámí. Je-li předmětem kupní smlouvy rovněž odborná montáž věci, dojde k odevzdání věci až v okamžiku ukončení odborné montáže věci. V případě, kdy předmětem kupní smlouvy nebude také odborná montáž věci, nenese KLIMAČEK odpovědnost za vady způsobené uvedením věci do provozu.

e.     Má-li dle smlouvy KLIMAČEK věc odeslat Kupujícímu odevzdá KLIMAČEK věc Kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě Kupujícího - spotřebitele odevzdá KLIMAČEK věc v okamžiku, jakmile Kupujícímu - spotřebiteli věc předá dopravce.

f.      Dodá-li KLIMAČEK větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

g.     KLIMAČEK odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

h.     Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí KLIMAČEK věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří KLIMAČEK věc pro přepravu.

i.      S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si KLIMAČEK vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny, popř. po úhradě zálohy za toto zboží dle individuální domluvy mezi Kupujícím a KLIMAČEK. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu/smluvenou zálohu zakoupeného zboží, KLIMAČEK provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

j.      KLIMAČEK zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání věci:

 1. osobní odběr v místě sídla KLIMAČEK;
 2. osobní dodání prostřednictvím zástupců KLIMAČEK;
 3. zasílání přepravní službou TopTrans v rámci České i Slovenské republiky.

k.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s tímto druhem dopravy spojené a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

l.      Je-li KLIMAČEK podle kupní smlouvy povinna dodat věc na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít věc při dodání.

m.   V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno věc doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním věci, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a náklady spojené s uskladněním věci u KLIMAČEK.

n.     Při převzetí věci od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů věci a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

o.     Další práva a povinnosti stran při přepravě věci mohou být upraveny v dokumentu „Doprava zboží“ umístěném na webové stránce www.klimatizace-rekuperace.cz.

 

4.      Cena zboží a služeb, platební podmínky

4.1.   Cena zboží a služeb

a.      Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Ceny zboží a služeb nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží a služeb, dobírečné, vícenáklady dle čl. IV, odst. 4, písm. e, a náklady na prostředky komunikace na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v nákupním košíku Kupujícího.

b.      Původní cena znamená cenu, za niž předmětné zboží a službu KLIMAČEK nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu proeje a jiných slevových akcích v jí provozovaném internetovém obchodu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

c.       Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi KLIMAČEK a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží a služby za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému KLIMAČEK. KLIMAČEK v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

d.      KLIMAČEK si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže být kupní smlouva platně uzavřena.

 

4.2.  Platební podmínky

 1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží a služeb dle kupní smlouvy může Kupující uhradit KLIMAČEK následujícími způsoby:
  1. platba v hotovosti při nákupu;
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
  3. bezhotovostně převodem na účet KLIMAČEK č. 605945453/2010 vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet KLIMAČEK“);
  4. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou s možností splátek.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit KLIMAČEK také náklady spojené s balením a dodáním zboží a služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a zabalením zboží a služeb.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, resp. v okamžiku ukončení odborné montáže věci zástupcem KLIMAČEK. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však 2 dny přede dnem odborné montáže stanoveným dle čl. VI., odst. 2. VOP.
 4. KLIMAČEK nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma případů uvedených v čl. IV odst. 3 písm. i. Tímto není dotčeno písm. f. tohoto ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží a služeb předem.
 5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo příslušné objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet KLIMAČEK.
 6. KLIMAČEK je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV odst. 1 písm. f.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním nebo odbornou montáží zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté KLIMAČEK Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví KLIMAČEK ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.         KLIMAČEK je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví KLIMAČEK Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a služeb, a zašle jej na adresu Kupujícího. Údaje v již vystaveném daňovém dokladu nelze měnit v případě, kdy Kupující již zboží a služby přijal a zaplatil.

 

5.      Přechod nebezpečí škody

a.     Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

b.     Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou KLIMAČEK způsobila porušením své povinnosti.

c.     Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

d.     Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní KLIMAČEK umožnila nakládat.

e.     Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže KLIMAČEK škodu způsobila porušením své povinnosti.

f.      Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

6.      Odpovědnost KLIMAČEK

 1. KLIMAČEK odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména KLIMAČEK odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které KLIMAČEK nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití KLIMAČEK uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 2. Pro Kupujícího - podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.
 3. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. V té souvislosti KLIMAČEK zdůrazňuje, že pro spolehlivou funkčnost zařízení je nutné provedení montáže proškolenou osobou znalou technologie montáže daného zařízení. Chybnou instalací a provozem může dojít k poškození zařízení, nefunkčnosti a nesplnění podmínek pro uplatnění práv z vadného plnění.
 5. Má-li věc vadu, z níž je KLIMAČEK zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

7.      Podstatné porušení smlouvy

a.     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

                                      i.        na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

                                     ii.        na odstranění vady opravou věci

                                    iii.        na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

                                    iv.        odstoupit od smlouvy.

b.     Kupující sdělí KLIMAČEK, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu KLIMAČEK; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li KLIMAČEK vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

c.     Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

d.     Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu KLIMAČEK nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že KLIMAČEK nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

8.      Nepodstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může KLIMAČEK dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může KLIMAČEK odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 3. Neodstraní-li KLIMAČEK vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu KLIMAČEK.

 

9.  Porušení smlouvy obecně

 1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 2. Při dodání nové věci vrátí Kupující KLIMAČEK na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 3. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Věta druhá však neplatí pro Kupujícího – podnikatele, kde se uplatní postup dle odst. 7 písm. d. tohoto článku.

 

10.  Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se KLIMAČEK zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než KLIMAČEK, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

V. Smlouva o dílo

1.      Předmět smlouvy o dílo, provedení díla

a.     Smlouvou o dílo se KLIMAČEK zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit KLIMAČEK cenu.

b.     Dílem dle těchto VOP se rozumí:

                                          i.    odborná montáž/instalace klimatizace, není-li montáž součástí kupní smlouvy dle čl. IV. VOP,

                                         ii.    oprava nefunkční/porouchané klimatizace,

                                        iii.    pozáruční servis/údržba klimatizace.

c.     K věci, na které je dílo prováděno, tj. k příslušné klimatizaci, má po celou dobu provádění díla vlastnické právo Objednatel nebo třetí osoba. Vlastnické právo k věci nepřechází v průběhu provádění díla na KLIMAČEK.

d.     KLIMAČEK provede dílo prostřednictvím vyškoleného zástupce, znalého technologie daného zařízení. KLIMAČEK je povinna provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

e.     Objednatel je povinen poskytnout KLIMAČEK při sjednání a provedení díla maximální součinnost. Je-li součinnost Objednatele nezbytná, určí mu KLIMAČEK lhůtu potřebnou k jejímu poskytnutí. V případě marného uplynutí lhůty má KLIMAČEK právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozorní-li na to Objednatele, odstoupit od smlouvy.

f.      KLIMAČEK postupuje při provádění díla samostatně.

g.     Objednatel má právo kontrolovat řádné provádění díla.

h.     Je-li věc, na které je dílo dle odst. 1 písm. b. bodu i. VOP tohoto článku prováděno k provedení díla nevhodná, KLIMAČEK provádění díla až do výměny věci přeruší. Trvá-li Objednatel nadále na provádění díla na nevhodné věci, má KLIMAČEK právo:

                                          i.    požadovat, aby tak učinil písemně. V takovém případě nemá Objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci,

                                         ii.    od smlouvy odstoupit.

i.      Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla dle odst.1 písm. b. bod i. tohoto článku se rozumí předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu.

j.      Při předání díla je Objednatel povinen zkontrolovat dokončené dílo a v případě výhrad tyto neprodleně oznámit přítomnému zástupci KLIMAČEK. Převzetím díla bez výhrad Objednatel stvrzuje, že dílo splňuje podmínky a náležitosti sjednané ve smlouvě o dílo.

k.     Dílo je vždy provedeno v celku, ustanovení § 2606 občanského zákoníku se nepoužije.

l.      V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno provést dílo jiným způsobem nebo v jiném než vzájemně smluveném termínu a místě, je Objednatel povinen uhradit náklady KLIMAČEK s tím spojené.

m.   Přílohou smlouvy o dílo je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu KLIMAČEK. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

n.     KLIMAČEK je vždy oprávněna v závislosti na charakteru smlouvy (množství zboží a služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení termínu a místa plnění ze smlouvy (například písemně či telefonicky).

o.     Uzavřená smlouva je KLIMAČEK archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

p.     Objednatel bere na vědomí, že KLIMAČEK není povinna uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči KLIMAČEK.

q.     Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

2.      Cena díla, platební podmínky

2.1  Cena díla

a.   Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

b.   Cenu díla určí KLIMAČEK odhadem s tím, že vyjde-li při zhotovení díla najevo potřeba tuto cenu podstatně překročit, oznámí to Objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Objednatel může od smlouvy odstoupit; v takovém případě Objednatel zaplatí KLIMAČEK poměrnou část původně určené ceny díla rovnající se prospěchu Objednatele z částečného plnění. Neodstoupí-li Objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu od doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

c.   Cenu díla KLIMAČEK neurčuje dle rozpočtu. Ustanovení Oddílu 2, Dílu 8, Hlavy II, části čtvrté občanského zákoníku se nepoužije.

d.   Cena díla je uvedená včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Objednatel pro provedení díla zaplatit.

 

2.2    Platební podmínky

 1. Cenu díla a případné další náklady se zhotovením díla spojenými dle smlouvy může Kupující uhradit KLIMAČEK následujícími způsoby:
  1. platba v hotovosti bezprostředně po provedení díla;
  2. bezhotovostně převodem na účet KLIMAČEK č. 605945453/2010 vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet KLIMAČEK“), a to ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném KLIMAČEK před provedením díla;
  3. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou s možností splátek.
 2. V případě platby v hotovosti je cena splatná bezprostředně po provedení díla. V případě bezhotovostní platby je cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném KLIMAČEK před provedení díla.
 3. KLIMAČEK nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma případů uvedených v čl. IV odst. 3 písm. i. Tímto není dotčeno písm. e. tohoto ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží a služeb předem.
 4. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhrazovat cenu díla společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo příslušné smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet KLIMAČEK.
 5. KLIMAČEK je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. V odst. 1 písm. n), požadovat uhrazení celé ceny ještě před provedení díla.
 6. Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté KLIMAČEK Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví KLIMAČEK ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo Objednateli daňový doklad – fakturu.         KLIMAČEK je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví KLIMAČEK Objednateli po provedení díla. Údaje v již vystaveném daňovém dokladu nelze měnit v případě, kdy Objednatel již dílo převzal.

 

3.      Přechod nebezpečí škody, odpovědnost KLIMAČEK, podstatné a nepodstatné porušení smlouvy, záruka za jakost

a.     Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k věci. KLIMAČEK odpovídá za věc převzatou od Objednatele jako skladovatel.

b.     Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti KLIMAČEK z vadného plnění.

c.     Soud nepřizná Objednateli právo z vadného plnění, neoznámí-li Objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

d.     O právech Objednatele z vadného plnění platí čl. IV. odst. 7 až 10 VOP obdobně. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat KLIMAČEK.

e.     O právech Objednatele ze záruky poskytnuté KLIMAČEK platí obdobně čl. IV. odst. 11 VOP. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

 

VI. Společná ustanovení pro kupní smlouvu a smlouvu o dílo

1.      Užívání elektronického obsahu, SW apod.

 1. Kupující a Objednatel je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u KLIMAČEK dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující nebo Objednatel poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
 2. Kupující a Objednatel je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující a Objednatel také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. 
 3. Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který KLIMAČEK poskytla Kupujícímu nebo Objednateli jako dar.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

1.      Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. KLIMAČEK umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak KLIMAČEK potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: KLIMAČEK s.r.o., Vřesová 650/23, České Budějovice 370 01.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a KLIMAČEK s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí KLIMAČEK poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu KLIMAČEK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým byly od spotřebitele přijaty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 7. Spotřebitel odpovídá KLIMAČEK pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu KLIMAČEK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na bankovní účet k tomuto Kupujícím nebo Objednatelem uvedený.
 9. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, KLIMAČEK však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží KLIMAČEK odeslal.
 10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a kupní cena za zboží je hrazena pomocí úvěru poskytnutého třetí osobou, vztahují se účinky odstoupení také na smlouvu o úvěru.
 11. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi KLIMAČEK a Kupujícím nebo Objednatelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má KLIMAČEK právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

2.      Odstoupení v ostatních případech

 1. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující KLIMAČEK, co ještě vrátit může, a dá KLIMAČEK náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 3. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

VIII.  Záruční podmínky

1.     Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem KLIMAČEK a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.     KLIMAČEK není ve vztahu ke Kupujícímu nebo Objednateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje KLIMAČEK prostřednictvím elektronické adresy: info@klimacek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího nebo Objednatele zašle KLIMAČEK na elektronickou adresu Kupujícího nebo Objednatele. 

4.     KLIMAČEK je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.    Spotřebitel je oprávněn obracet se při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy a ze smlouvy o dílo na Českou obchodní inspekci www.coi.cz), jakožto pověřený subjekt k řešení mimosoudních sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u naší společnosti poprvé bylo uplatněno právo, které je předmětem řešeného sporu.

6.     Spotřebitel je oprávněn obracet se při řešení přeshraničních sporů vzniklých z kupní smlouvy a ze smlouvy o dílo na Evropské spotřebitelské centrum www.evropskyspotrebitel.cz, jakožto podpůrného subjektu při řešení mimosoudních sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, kteří jsou z rozdílných členských států EU a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u naší společnosti poprvé bylo uplatněno právo, které je předmětem řešeného sporu.

7.     Kupující a Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

X.  Bezpečnost a ochrana informací

1.     Ochrana osobních údajů Kupujícího a Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

2.     Veškeré informace, práva a povinnosti Kupujícího a Objednatele (subjektu údajů), jsou uvedena v odděleném dokumentu nazvaném „Zásady ochrany osobních údajů.“ Zásady jsou dostupné zde.

3.     Kupující a Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů KLIMAČEK, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující a Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů KLIMAČEK také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu a Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

4.     Kupující a Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 XI. Závěrečná ustanovení

1.     Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny v prvé řadě prostřednictvím České obchodní inspekce (viz čl. IX těchto VOP) a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě, tak výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.

2.     Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího nebo Objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

3.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.4. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle KLIMAČEK nebo elektronicky na www.klimatizace-rekuperace.cz.

 

Formulář na odstoupení od smlouvy